O nas

Fundacja Korba powstała w 2020 roku w Poznaniu z inicjatywy Malwiny Paszek i Szymona Konrada. Swoją nazwą nawiązuje do liry korbowej, instrumentu na którym gra Malwina, ale też pasji do muzyki i potrzeby działania. Tandem tworzą muzyk Malwina Paszek i animator kultury Szymon Konrad. Samo logo odnosi się kaligrafii zen i symbolu enzo kreślonego przez artystę jednym zamaszystym ruchem. To właśnie forma enzo nawiązuje do liry korbowej, a konkretnie do samego koła.

Logo autorstwa Magdy Chodorowskiej (enzo) i Malwiny Paszek.

Celami fundacji są:

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i ogólna działalność kulturalna, artystyczna i edukacyjna;

2. Promowanie edukacji związanej z nauką gry na lirze korbowej;

3. Wspieranie inicjatyw badawczych w sferze kultury i sztuki;

4. Ochrona dóbr kultury i tradycji, promocja kultury tradycyjnej, regionalnej, historycznej, w tym muzyki ludowej;

5. Popularyzacja nowych idei związanych z kulturą i sztuką współczesną;

6. Działalność naukowa, działalność wydawnicza: głównie książkowa, płytowa i nutowa, zarówno naukowa jak i popularyzatorska;

7. Promowanie nowych mediów i internetu jako narzędzia twórczego rozwoju, komunikacji i edukacji;

8. Tworzenie programów edukacyjnych;

9. Działalność edukacyjna: ekologiczna, regionalna, cyfrowa, muzyczna, artystyczna, kulturalna dzieci, młodzieży, osób dorosłych, muzyków, amatorów, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie;

10. Działalność na rzecz rozwoju małych społeczności, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego;

11. Wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i artystycznymi w Polsce i zagranicą;

13. Współpraca z twórcami ludowymi;

14. Promocja dorobku Polskich artystów w kraju i zagranicą na festiwalach, konferencjach i warsztatach, promocja rzeczypospolitej Polskiej zagranicą;

15. Wspieranie działalności utalentowanych artystów i zespołów, w tym szczególnie uzdolnionych młodych twórców;

16. Propagowanie zdrowego stylu życia;

17. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

18. Promocja odpowiedzialnej postawy obywatelskiej;

19. Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, w tym działalność naukowo-techniczna;

20. Promocja i organizacja wolontariatu;

21. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

22. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

23. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

24. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;